Logo

Blog


ความแตกต่างระหว่าง “ทักซิโด้” และ “สูท”

สำหรับคุณผู้ชายที่มีกำหนดการที่จะต้องออกงานทางการในเดือนนี้และต้องเตรียมชุดให้เหมาะสมกับงานและสถานที่แต่ยังไม่แน่ใจว่าควรจะเลือก “สูท” หรือ “ทักซิโด้” ดีพร้อมกับสงสัยเบา ๆ ว่าแล้วสองชุดนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร? บทความนี้จะมาไขข้อข้องใจให้กับคุณค่ะ

4 การนำเสื้อสูทมามิกซ์แอนด์แมทช์เป็นชุดสำหรับวันทำงานและวันสบาย

วันนี้ “ชุดสูท” ไม่ใช่ชุดสำหรับงำนเลี้ยงหรูหรำหรืองำนที่เป็นทำงกำรเท่ำนั้นนะ เพรำะแฟชั่นเสื้อผ้ำสำหรับผู้ชำยเริ่มมีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น ประกอบกับผู้ชำยส่วนใหญ่สนใจเรื่องกำรดูแลตัวเองและกำรแต่งกำยให้ดูดีมำกขึ้น


Get More of Jhasper Fashion on

Jhasper Fashion Facebook Page Jhasper Fashion Instagram Page Jhasper Fashion Google Plus Jhasper Fashion Twitter Page Jhasper Fashion Pintrest Page Jhasper Fashion Tripadvisor Page

Back-To-Top