Logo

Blog


เหตุผล 4 ประการที่ผู้ชายทุกคนควรมีชุดสูทสั่งตัดคุณภาพสูง

ชุดสูทเป็นเสื้อผ้าผู้ชายประเภทหนึงที่เมื่อสวมใส่แล้วไม่เพียงแต่ทำให้คุณดูเป็นมืออาชีพ แต่ยังทำให้คุณได้ลุคที่ดูดีที่สุดอีกด้วย เนื่องจากชุดสูททำให้คนใส่ดูเรียบหรูมีสไตล์และดูมีแฟชั่นทันสมัย ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วคุณอาจยังสงสัยว่าทำไมคุณถึงอยากใส่สูท ทั้งราคาแพงและรักษายากไม่ใช่เหรอ? คำตอบคือแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้น สูทก็ยังเป็นชุดที่มีประโยชน์ในตู้เสื้อผ้าของคุณสำหรับทุกโอกาสพิเศษ

ความแตกต่างระหว่าง “ทักซิโด้” และ “สูท”

สำหรับคุณผู้ชายที่มีกำหนดการที่จะต้องออกงานทางการในเดือนนี้และต้องเตรียมชุดให้เหมาะสมกับงานและสถานที่แต่ยังไม่แน่ใจว่าควรจะเลือก “สูท” หรือ “ทักซิโด้” ดีพร้อมกับสงสัยเบา ๆ ว่าแล้วสองชุดนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร? บทความนี้จะมาไขข้อข้องใจให้กับคุณค่ะ

4 การนำเสื้อสูทมามิกซ์แอนด์แมทช์เป็นชุดสำหรับวันทำงานและวันสบาย

วันนี้ “ชุดสูท” ไม่ใช่ชุดสำหรับงำนเลี้ยงหรูหรำหรืองำนที่เป็นทำงกำรเท่ำนั้นนะ เพรำะแฟชั่นเสื้อผ้ำสำหรับผู้ชำยเริ่มมีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น ประกอบกับผู้ชำยส่วนใหญ่สนใจเรื่องกำรดูแลตัวเองและกำรแต่งกำยให้ดูดีมำกขึ้น


โซเชียล

Jhasper Fashion Facebook Page Jhasper Fashion Instagram Page Jhasper Fashion Google Plus Jhasper Fashion Twitter Page Jhasper Fashion Pintrest Page Jhasper Fashion Tripadvisor Page

Back-To-Top